Friday, 28 May 2021 19:04

Титульний аркуш

28.05.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 21

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02470371

4. Місцезнаходження: 79013, Львівська обл., Франкiвський р-н, Львiв, Японська, 7

5. Міжміський код, телефон та факс: (032) 235-07-10, (032) 238-57-83

6. Адреса електронної пошти: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності):

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

www.biblios.com.ua

28.05.2021

(URL-адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах

4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу

X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)

X

1) інформація про органи управління

X

2) інформація про посадових осіб емітента

X

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)

11. Звіт керівництва (звіт про управління)

X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

X

2) інформація про розвиток емітента

X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

X

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

X

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

X

4) звіт про корпоративне управління

X

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

X

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

X

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

X

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

X

- інформація про наглядову раду

X

- інформація про виконавчий орган

X

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

X

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

X

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

X

- повноваження посадових осіб емітента

X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

X

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність

X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Товариство не входить до об'єднань пiдприємств.

Дозволiв (лiцензiй) у Товариства немає.

Товариство не приймає участi у створеннi юридичної особи.

У Товариствi немає посади корпоративного секретаря.

Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.

Фiлiй або вiдокремлених структурних пiдроздiлiв немає.

Судових справ немає.

Штрафних санкцiй немає.

Винагороди або компенсацiї у разi звiльнення посадових осiб не виплачувались.

У 2020 роцi загальнi збори акцiонерiв не проводились.

Якшо власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.

Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.

Дивiденди Товариством не виплачувались

Облiгацiї та iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариством не випускались.

Викупу акцiй власного випуску Товариством не проводилось.

Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв Товариством не надавались.

Iпотечнi облiгацiї Товариством не випускались.

Iпотечнi сертифiкати Товариством не випускались.

Сертифiкати ФОН Товариством не випускались.

Особлива iнформацiя не подавалась.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос"

2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Бiбльос"

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1995

4. Територія (область)

Львівська обл.

5. Статутний капітал (грн)

180260

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

101

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

17.23. - Виробництво паперових i канцелярських виробiв

18.12. - друкування iншої продукцiї

58.19 - Iншi види видавничої дiяльностi

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ФЛОУ АТ "Ощадбанк", МФО 325796

2) IBAN

UA053257960000026007300025216

3) поточний рахунок

UA053257960000026007300025216

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ФЛОУ АТ "Ощадбанк", МФО 325796

5) IBAN

UA923257960000026005302025216

6) поточний рахунок

UA923257960000026005302025216

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi вiдповiдно до попереднiх звiтних перiодiв не вiдбулось.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу 101 особа, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - не було, фонд оплати працi за 2020 рiк склав 3 202 тис.грн, що на 3 833 тис.грн менше нiж в 2019 роцi.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

З iншими органiзацiями емiтент не проводить спiльної дiяльностi.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана облiкова полiтика емiтента не змiнилась. Амортизацiя нараховується по методу залишкової вартостi. Iнвестицiї облiковуються по початковiй вартостi.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основнi види продукцiї i послуг - офiсна дiлова продукцiя для корпоративних клiєнтiв.

Обсяг реалiзацiї 24660 тис. грн,

Перспективними напрямками виробництва є виготовлення i реалiзацiя продукцiї сувенiрно-подарункового характеру, iндивiдуальних пакувань та альбомiв для сувенiрних товарiв.

Виробництво офiсної дiлової продукцiї залежнiсть вiд сезонностi.

Основнi ринки збуту - українськi компанiї та державнi установи (Державне управлiння справами, адмiнiстрацiя Президента України, управлiння справами Верховної Ради України, Нацiональний Банк України)

Левову частку сировини товариство отримує з-за кордону (Iталiя, Польща, Нiдерланди, Чехiя). Динамiка цiн на сировину позитивна, але виправдовує себе високою якiстю.

Нiша на ринку паперово-канцелярських товарiв приблизно 7%. Конкуренцiя жорстка, яку товариство може витримати за умови придбання сучасного обладнання i залучення професiйних спецiалiстiв.

Кiлькiсть основних постачальникiв за основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання 15 партнерiв.

Експорт за кордон емiтент не здiйснює.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Вiдчуження активiв за останнi п'ять рокiв не було. Пiдприємство планує придбати, високотехнологiчне обладнання за рахунок як власних коштiв, так i залучених в межах 2-3 млн.грн.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби емiтента - земля, будiвлi та споруди, машини та обладнання. Виробничi потужностi використовуються на 55%. Основнi засоби знаходяться у м. Львовi за адресами: вул. Японська, 7, вул. С.Бандери, 77, вул. Конюшинна. 10.

Розширюються i вдосконалюються примiщення цехiв на вул. Конюшиннiй, 10. Усi виробничi потужностi переносяться на вул. Конюшинну, 10.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Проблеми товариства та ступiнь залежностi вiд законодавчих або економiчних обмежень такi ж як i у iнших пiдприємств галузi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування вiдбувається за рахунок власних i запозичених коштiв. Для поточних потреб робочого капiталу достатньо

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Розширюються i вдосконалюються примiщення цехiв на вул. Конюшиннiй, 10.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок товариство не проводить.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

В останнi 3 роки пiдприємство працює з невеликими, але стабiльними прибутками. В умовах жорсткої конкуренцiї у галузi емiтент не має можливостi впливати на цiни.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління

Структура

Персональний склад

Наглядова рада

Голова наглядової ради, 4 члени Наглядової ради

Голова Наглядової ради - Коганюк Ольга Ярославiвна

Член Наглядової ради - Стисло Марiя Павлiвна

Член Наглядової ради - Курман Михайло Дмитрович

Член Наглядової ради - Пайтак Марiя Михайлiвна

Член Наглядової ради- Свистун Роман Ярославович

Генеральний директор

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

Ревiзiйна комiсiя

Голова ревiзiйної комiсiї

Курило Марiя Василiвна


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

№ з/п

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові

Рік народження

Освіта

Стаж роботи (років)

Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

1956

Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, факультет товарознавства i органiзацiї торгiвлi непродовольчими товарами, 1981 р.

47

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", Генеральний директор

11.08.2015, 5 рокiв

Опис:

Оплата згiдно штатного розпису, Повноваження i обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

2

Голова Наглядової ради

Коганюк Ольга Ярославiвна

1960

вища, Український полiграфiчний iнститут

38

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", Головний iнженер-технолог

27.04.2018, 5 рокiв

Опис:

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки голови Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

3

Член Наглядової ради

Стисло Марiя Павлiвна

1960

вища, Український полiграфiчний iнститут

43

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", змiнний майстер

27.04.2018, 5 рокiв

Опис:

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

4

Головний бухгалтер

Хрущ Ольга Iванiвна

1955

Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавство i органiзацiя торгiвлi промисловими товарами, 1980 р.

43

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", Головний бухгалтер

28.02.2000, безтермiново

Опис:

Оплата згiдно штатного розпису. повноваження i обов'язки Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

5

Член Наглядової ради

Курман Михайло Дмитрович

1958

Вища

43

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", начальник ремонтної служби

27.04.2018, 5 рокiв

Опис:

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

6

Член Наглядової ради

Пайтак Марiя Михайлiвна

1963

вища

39

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", бухгалтер пансiонату

27.04.2018, 5 рокiв

Опис:

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

7

Член Наглядової ради

Свистун Роман Ярославович

1987

Вища

7

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", юрисконсульт

27.04.2018, 5 рокiв

Опис:

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

8

Голова ревiзiйної комiсiї

Курило Марiя Василiвна

1974

вища

26

ПАТ "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос", бухгалтер

25.03.2015, 3 роки

Опис:

Одна середньомiсячна заробiтна плата. Повноваження i обов'язки голови Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Привілейовані іменні

1

2

3

4

5

6

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

211 494

58,663597

211 494

0

Голова Наглядової ради

Коганюк Ольга Ярославiвна

60

0,016643

60

0

Член Наглядової ради

Стисло Марiя Павлiвна

362

0,100411

362

0

Головний бухгалтер

Хрущ Ольга Iванiвна

20

0,005548

20

0

Член Наглядової ради

Пайтак Марiя Михайлiвна

70

0,019416

70

0

Член Наглядової ради

Курман Михайло Дмитрович

32

0,008876

32

0

Член Наглядової ради

Свистун Роман Ярославович

22 626

6,275935

22 626

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Курило Марiя Василiвна

334

0,092644

334

0


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Розширення ринкiв збуту та асортименту продукцiї

2. Інформація про розвиток емітента

Нарощування виробництва

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Деривативи не укладались.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Деривативи не укладались.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Деривативи не укладались.

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Немає власного кодексу корпоративного управлiння.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Не застосовує.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Не застосовує.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Не вiдхиляється.

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (зазначити)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих акцій

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так

Ні

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства

Інше (зазначити)

У разі скликання, але непроведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)

Персональний склад наглядової ради

Незалежний член наглядової ради

Залежний член наглядової ради

Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Коганюк Ольга Ярославiвна

X

Вiдповiдно до Статуту Товариства

Стисло Марiя Павлiвна

X

Вiдповiдно до Статуту Товариства

Курман Михайло Дмитрович

X

Вiдповiдно до Статуту Товариства

Пайтак Марiя Михайлiвна

X

Вiдповiдно до Статуту Товариства

Свистун Роман Ярославович

X

Вiдповiдно до Статуту Товариства

Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Наглядова рада у 2020 роцi провела 2 засiдання. Рiшення стосувалися поточної дiяльностi Товариства.

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Персональний склад комітетів

З питань аудиту

X

З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

Оцінка роботи наглядової ради

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (зазначити)

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Генеральний директор

Вiдповiдно до Статуту Товариства.

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

Оцінка роботи виконавчого органу

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi

арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування).

Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент.

Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку.

Ризик втрати лiквiдностi.

Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi.Пiдприємство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.

Кредитний ризик

Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами.

Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд знецiнення за необхiдностi.

Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiсть Товариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

- нестабiльнiсть, суперечливiсть законодавства;

- непередбаченi дiї державних органiв;

- нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) полiтики;

- непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку;

- непередбаченi дiї конкурентiв.

Служби з внутрiшнього контролю та управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
Last Updated on Friday, 28 May 2021 19:37