Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

30.04.2015

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публічне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

02470371

4. Місцезнаходження

79013, Львівська, Франкiвський, Львiв, Японська, 7

5. Міжміський код, телефон та факс

(032) 235-07-10, (032) 238-57-83

6. Електронна поштова адреса

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2015

(дата)

2. Річна інформація  опублікована у

78, Бюлетень "Цінні папери України"

30.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на  сторінці в мережі Інтернет

www.biblios.com.ua

29.04.2015

(адреса сторінки)

(дата)


Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

X

4) інформація про похідні цінні папери

X

5)  інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

X

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3)  інформація про зобов’язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5)  інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація  про  стан  корпоративного  управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність,  складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

X

33. Примітки

Товариство не входить до об'єднань пiдприємств.
Дозволів (ліцензій) у Товариства немає.
Товариство не приймає участі у створенні юридичної особи.
У Товаристві немає посади корпоративного секретаря.
Послугами рейтингового агенства Товариство не користується.
Дивiденди Товариством не виплачувались
Облiгацiї та iншi цiннi папери (крiм акцiй) Товариством не випускались.
Викупу акцiй власного випуску Товариством не проводилось.
Гарантiї третiх осiб за випуском боргових цiнних паперiв Товариством не надавались.
Іпотечні облігації Товариством не випускались.
Іпотечні сертифікати Товариством не випускались.
Сертифікати ФОН Товариством не випускались.
Особлива інформація не подавалась.
Загальні збори акціонерів у 2014 році не проводились.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Публічне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

14151200000004258

3. Дата проведення державної реєстрації

26.06.1995

4. Територія (область)*

46000 - Львівська

5. Статутний капітал (грн)

180260,00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0,000000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0,000000

8. Середня кількість працівників (осіб)

178

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Виробництво паперових і канцелярських виробів 17.23., друкування іншої продукції 18.12., Інші види видавничої діяльності 58.19

10. Органи управління підприємства

не заповнюється відповідно до розділу 4 п.5  "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів"

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26007000000130

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "Укрсоцбанк"

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26002000002876

* Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

ІV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

РВ ФДМУ у Львiвськiй обл.

20823070

79000, Львівська, Галицький, Львiв, С.Стрiльцiв,3

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0,000000

* Заповнювати не обов'язково

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Свистун Ярослав Романович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1956

5) освіта**

Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, факультет товарознавства i органiзацiї торгiвлi непродовольчими товарами, 1981 р.

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

23.05.95 р. - Асоцiацiя "Львiвторгбудматерiали", директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.08.2010, 5 років

9) опис

Оплата згiдно штатного розпису,  Повноваження i обов'язки  Генерального директора визначені Статутом Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Голова Наглядової  ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коганюк Ольга Ярославiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища, Український полiграфiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

24

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Бiбльос", заступник начальника виробничого відділу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2011, 5 років

9) опис

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки  голови Наглядової ради визначені Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стисло Марiя Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1960

5) освіта**

вища, Український полiграфiчний iнститут

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора,СП "Палітурне виробництво"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2011, 5 років

9) опис

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки  члена Наглядової ради визначенi Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хрущ Ольга Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1955

5) освіта**

Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут, товарознавство i органiзацiя торгiвлi промисловими товарами, 1980 р.

6) стаж роботи (років)**

29

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТзОВ "Оксана", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

9) опис

Оплата згiдно штатного розпису. повноваження i обов'язки  Головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пайтак Марія Михайлівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища,

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Бiбльос", заступник начальника вiддiлу економiчного прогнозування

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2013, 3 роки

9) опис

Одна середньомiсячна заробiтна плата . Повноваження i обов'язки  Голови Ревiзiйної  комiсiї визначенi Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiрошник Галина Борисiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1943

5) освіта**

Вища, Український полiграфiчний iнститут, економiчний факультет, iнженер-економiст, 1967

6) стаж роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Бiбльос", керiвник групи органiзацiї та оплати працi

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2011, 5 років

9) опис

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради  визначені Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Передерiй Анатолiй Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1940

5) освіта**

Середня-спецiальна, художнє училище, 1962 р.

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Бiбльос", гравер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2011, 5 років

9) опис

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради  визначені Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член Наглядової ради

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смолiнська Олександра Федорiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища, ЛДУ, хiмiчний факультет, iнженер-хiмiк, 1981 р.

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЛФПБВ "Бібльос", начальник вiддiлу кадрiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

12.01.2011, 5 років

9) опис

Двi середньомiсячнi заробiтнi плати. Повноваження i обов'язки члена Наглядової ради  визначені Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член Ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Курило Марія Василівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

7

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

бухгалтер ПАТ "Бібльос"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2013, 3 роки

9) опис

Одна середньомiсячна заробiтна плата. Повноваження i обов'язки  голови Ревiзiйної  комiсiї визначенi Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

1) посада

Член ревізійної комісії

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнір Ольга Степанівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

економіст, ПАТ "Бібльос"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.03.2013, 3 роки

9) опис

Повноваження i обов'язки  члена Ревiзiйної  комiсiї визначенi Статутом Товариства.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавалось.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Свистун Ярослав Романович

211494

58,663597

211494

0

0

0

Голова Наглядової  ради

Коганюк Ольга Ярославiвна

60

0,016643

60

0

0

0

Член Наглядової ради

Стисло Марiя Павлiвна

362

0,100411

362

0

0

0

Головний бухгалтер

Хрущ Ольга Iванiвна

20

0,005548

20

0

0

0

Голова Ревiзiйної комiсiї

Пайтак Марія Михайлівна

70

0,019416

70

0

0

0

Член Наглядової ради

Мiрошник Галина Борисiвна

2

0,000555

2

0

0

0

Член Наглядової ради

Передерiй Анатолiй Петрович

24

0,006657

24

0

0

0

Член Наглядової ради

Смолiнська Олександра Федорiвна

30

0,008321

30

0

0

0

Член ревізійної комісії

Курило Марія Василівна

334

0,092644

334

0

0

0

Член ревізійної комісії

Кушнір Ольга Степанівна

0

0,000000

0

0

0

0

Усього

212396

58,913791

212396

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Свистун Ярослав Романович

211494

58,663597

211494

0

0

0

Усього

211494

58,663597

211494

0

0

0

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Не обов'язково для заповнення.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Товариство  з обмеженою відповідальністю Аудиторська фiрма "Львівський аудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23273456

Місцезнаходження

79058, Львівська, Шевченкiвський, м. Львiв, вул. Замарстинівська, 83-а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1287

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

30.03.2001

Міжміський код та телефон

(067) 310-24-17

Факс

(032) 224-09-80

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

Договір № 04/02 від 04.02.2015 р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071, м. Київ, м. Київ, Київ, Нижній Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 377-72-65;

Факс

(044) 377-72-65;

Вид діяльності

провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної  діяльності

Опис

Договір  про обслуговування емісії №Е-4072 від 26.07.2011р.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "Кредобанк"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

09807862

Місцезнаходження

79026, Львівська, Франківський, Львів, Сахарова,78

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №  520536

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.01.2010

Міжміський код та телефон

032-297-2721

Факс

032-297-2721

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснюї професiйну депозитарну дiяльнiсть -зберігача цінних паперів

Опис

договір про відкриття рахунків у цінних паперах № 20-ДМ від 01.11.2011 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ПАТ "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01004, м. Київ, Печерський, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

НКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044)277-5000

Факс

(044)277-5000

Вид діяльності

діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

Опис

реєстрація цінних паперів Товариства на біржі

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

27.09.2011

85/13/1/11

ЛТУ ДКЦПФР

UA4000129415

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,50

360520

180260,00

100,000000

Опис

лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не проводилось

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публічне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос" засноване вiдповiдно до Указу Президента України "Про корпоратизацiю товариства" та наказу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Львiвськiй областi № 495 вiд 29.06.94 р. про приватизацiю ПАТ "Бiбльос" шляхом перетворення державного пiдприємства в акцiонерне товариство.

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Органiзацiйна структура пiдприємства визначена статутом товариства. Управлiння товариством здiснюють загальнi збори акцiонерiв, а в перiод мiж загальними зборами контроль за дiяльнiстю виконавчого органу здiйснює наглядова рада. Виконавчим органом товариства є Генеральний директор. Його обирають  загальними зборами акцiонерiв терміном на 5 рокiв.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

середнбооблікова чисельність штатних працівників - 178 чол. Фонд оплати праці у 2014 році склав 3486,9 тис. грн. У порівнянні з 2013 роком ФОП зменшився на 576,2 тис. грн.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

не належить

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

не проводить

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не поступало

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Обрана ПАТ облiкова полiтика незмiнна протягом 2014 року, обумовлена наказом у вiдповiдностi до ст.1 Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi". Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв та нарахування зносу проводиться у вiдповiдностi до П(С)БО 7. Облiк запасiв проводиться у кiлькiсно-сумовому виразi на пiдставi первинних документiв з послiдуючим вiдображенням в облiкових регiстрах аналiтичного i синтетичного облiку за Ж-О системою рахiвництва. Нарахування амортизацiї - по прямолінійному методу .

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Фабрика спецiалiзована на виробництвi полiграфiчної та паперово-бiлової продукцiї, основними видами якої є:
- зошити шкiльнi та загальнi;
- рiзноманiтнi записнi книжки i блокноти;
- альбоми i зошити для малювання;
- календарi перекиднi, настiннi, плакатнi;
- щотижневики простi i датованi;
- папки вiтальнi i дiловi;
обкладинки для документiв, пiдручникiв та зошитiв, футляри для монет, альбоми для фотографій
Здiйснюються друкарськi, штемпельно-гравернi, ремонтно-механiчнi, транспортнi послуги та торгiвельна дiяльнiсть.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

придбано автомобіль вартістю 252 тис. грн.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

правочинів не було

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основнi засоби повнiстю задiянi i знаходяться по мiсцю знаходження Товариства. Оновлення виробничих потужностей проводиться за рахунок власних ресурсiв

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Частi змiни податкового законодавства iстотно впливають на дiяльнiсть товариства. Важливою проблемою для ВАТ "Бiбльос" є високi вiдсотки  за користування кредитами, так як товариству бракує власних обiгових коштiв i наявнiсть кредитiв є необхiдною.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Фактiв випалати штрафiв та компенсацiй у звiтному роцi не було

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнанування Товариства проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. У поточному роцi були тимчасовi труднощi iз недостатнiстю обiгових коштiв, тому Товариство змушене було використовувати позичковi кошти

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорiв не було

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Протягом 2015 року не планується проводити значного розширення виробництва та реконструкцiї

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Характер виробництва та номенклатура продукцiї не потребують значних дослiджень та розробок

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

не було

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Прибуток звiтному роцi зменшився на  647 тис. грн. у порiвняннi з минулим роком.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

8973

9397

0

0

8973

9397

будівлі та споруди

5203

5576

0

0

5203

5576

машини та обладнання

2607

2464

0

0

2607

2464

транспортні засоби

194

402

0

0

194

402

інші

969

955

0

0

969

955

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

8973

9397

0

0

8973

9397

Опис

Балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2014 р  -11084, 00 тис. грн.грн., сума зносу-26.00 тис. грн. Основні засоби поділяються на групи зазначені в таблиці, на підприємстві використовують прямолінійний метод нарахування амортизації, згідно терміну корисного використання, визначеного постійно діючою комісією по підприємству з врахуванням правових та інших обмежень щодо строків використання.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

8989

8036

Статутний капітал (тис. грн.)

180

180

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

180

180

Опис

Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов`язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 8809 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 8809 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

3. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

5368,00

X

X

у тому числі:

Короткострокові кредити

29.06.2005

5218,00

18,000000

28.12.2015

Короткотерміновий кредит

23.01.2013

150,00

19,800000

22.02.2016

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

370,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

69,00

X

X

Інші зобов'язання

X

4355,00

X

X

Усього зобов'язань

X

10162,00

X

X

Опис

Інформація про зобов"язання наведена у фінансових звітах розкрита на думку аудитора повно, достовірно і відповідно до вимог МСФЗ. Розмір зобов"язань на кінець звітного періоду складає 10162,00 тис.грн. в т.ч. короткостроковий банківський кредит з відсотками.

 

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Книжки записні, блокноти

5 т

315,00

39,500000

5 т

315,00

36,500000

2

Книжки записні, алфавітні, канцелярські

235

8470,00

10,300000

219

8585,00

10,300000

3

Альбоми

34 т

1756,00

30,000000

41 т

2448,00

30,000000

4

Вироби пакувальні з паперу та картону

65 т

3898,00

15,000000

62 т

3718,00

13,000000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

оплата праці

26,410000

2

Відрахування

9,760000

3

матеріальні

56,470000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

23.09.2014

26.09.2014

Відомості про одержання кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23273456

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

79058 Львів, Замарстинівська,83а.

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1287 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос"
станом на 31 грудня 2014 року
м. Львів                                                                                             29 квітня 2015 р.
Адресат-    Власники цінних паперів, керівництво ПАТ "Бібльос "
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутних послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Необхідність проведення цих робіт та наявність аудиторського висновку обумовлена Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 448/96-ВР від 30 жовтня 1996р. зі змінами та доповненнями, Законом України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23 лютого 2006р. № 3480-IV.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос", фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.


1.Основні відомості про акціонерне Товариство
Найменування емітента   Публічне акціонерне товариство " Львівська фабрика паперово-білових виробів "Бібльос "
Код ЄДРПОУ      02470371
Дата державної реєстрації              26.06.1995 р.
Орган, що видав свідоцтво              Виконавчий комітет Львівської міської Ради
Юридична адреса              79013 м.Львів, вул. Японська, 7
Розрахункові рахунки       № 26007000000130
МФО     300023
Назви банку        ПАТ УСБ м.Київ
Основні види діяльності заКВЕД   17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів;
18.12 Друкування іншої продукції
58.19 Інші види видавничої діяльності
Статутний капітал              180260 грн.
Кількість простих іменних акцій    360520 шт.
Номінальна вартість акцій              0,50 грн.
Кількість акціонерів          3374
В т.ч. юридична особа     1,володіє 2,9818% акцій
Фізичні особи     3373,володіють 97,0182 % акцій
Кількість акціонерів,що володіють 10% та більше    Юридична особа-0
Фізичні особи -1,володіє 58,6636 % акцій

2.Опис аудиторської перевірки
При проведенні перевірки аудитори керувалися Законами та наступними правовими та нормативними актами України:
- "Про цінні папери і фондовий ринок" від 23.02.2006 року № 3480- IV зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3480);
- "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996 року
№ 448/96 ВР зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ 448/96);
- "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями (надалі - ЗУ № 514);
- "Про аудиторську діяльність" № 3125-XII від 22.04.1993 року зі змінами та доповненнями (надалі ЗУ № 3125);
- Міжнародними стандартами фінансової звітності - (надалі МСФЗ);
- іншими нормативно - правовими актами, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення операцій з цінними паперами та фондовому ринку та проведення аудиту.
Аудиторам надано до перевірки фінансову звітність Товариства, складену за Міжнародними стандартами фінансової звітності, а саме:
- баланс (Звіт про фінансовий стан)  на 31.12.2014 року;
- звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік;
- звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік;
- звіт про власний капітал за 2014 рік.
Фінансова звітність Товариства за 2014 фінансовий рік є річною фінансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Датою переходу Товариства на облік відповідно до МСФЗ є 1 січня 2012 року.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва товариства розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

3. Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків) вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200 "Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту".
4. Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно
фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.
Аудит проводився відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Аудиторський висновок, який подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) при розкритті інформації емітентами цінних паперів, складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора", МСА 720 " Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність",    МСА 240 "Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".  Ми  вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази  для висловлення нашої думки.
5. Висловлення думки аудитора щодо  повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА 700,705
Аудит включав перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми і розкриття інформації у фінансовій звітності, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансової звітності.
Були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 "Аудиторські докази", що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. Аудиторські докази охоплювали інформацію, яка містилася в облікових записах, що є основою фінансової звітності. Облікові записи складалися з записів у первинних документах та записів системи електронного переведення платежів та журнальних проводок, а також записів, таких як відомості обліку доходів, розподілу витрат та обчислення, звіряння і розкриття інформації. Проводки в облікових записах здійснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звітності в електронній формі.
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.
Аудитором визначена прийнятнiсть концептуальної основи фiнансової звiтностi, яка застосована при складаннi фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена управлiнським персоналом вiдповiдно до конкретної концептуальної основи фiнансової звiтностi i яка охоплює мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), а також правовi вимоги, передбаченi Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року №996-ХIY. Товариство з врахуванням особливостей своєї дiяльностi на пiдставi вимог МСФЗ визначило облiкову полiтику та подання фiнансової звiтностi. Впродовж звiтного року Товариство вело бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу про облiкову полiтику. У звiтному перiодi iстотних змiн в облiковiй полiтицi не було. Облiкова полiтика в основному забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан пiдприємства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.
Нами було розглянуто таке: чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність акціонерного товариства безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання управлінського персоналу щодо здатності товариства безперервно продовжувати діяльність згідно до вимог МСА 570 "Безперервність" та визначено: чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність.
Зібрані докази не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності  ПАТ "Бібльос" безперервно продовжувати свою діяльність.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатні та відповідні докази для висловлення думки аудиторів.6. Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Аудитор звертає увагу користувачів звітності, що в 2014 році Товариством були допущені деякі невідповідності в частині ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності. Умовні зобов'язання не аналізуються і не відображаються у фінансовій звітності.  Проте, названі моменти мають обмежений вплив на положення справ у цілому та не впливають на загальний фінансовий стан Товариства.
7.  Умовно-позитивна думка аудитора
На думку аудиторів, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно - позитивної думки", фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "Бібльос"  станом на 31.12.2014 року та  фінансові результати,  рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату і відповідає положенням Міжнародних стандартів фінансової звітності.
8. Примітки до фінансової звітності
8.1. Примітки до Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2014 року


Розкриття інформації за видами активів

Нематерiальнi активи пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно з МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами признаються контрольованi товариством немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд пiдприємства та використовуються пiдприємством протягом перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Згiдно з МСФЗ 38 "Нематерiальнi активи" в статтi "Нематерiальнi активи" наводиться собiвартiсть або переоцiнена вартiсть нематерiальних активiв, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи облiковуються по iсторичнiй вартостi, з урахуванням необхiдних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи  витрати по доставцi та податки, що не повертаються. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається зі всiх витрат на створення, виробництво та пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiдницькi роботи) признаються витратами в перiодi їх виникнення. Амортизація нараховується прямолінійним методом згідно терміну корисного використання вставленого коефіцієнта.

Відомості про нематеріальні активи
№ п/п     Нематеріальні активи       На  01.01.2014р    На
31.12.2014р           Відхилення
(+,-)
1.             Первісна вартість (тис.грн.)            22            22            0
2.             Знос (тис.грн.)    19            19            0
3.             Залишкова вартість (тис.грн.)         3              3              0
Незавершені капітальні інвестиції на початок 2014 року становлять 1684 тис.грн.; на кінець 2014 року-2398 тис.грн.-збільшено вартість основних засобів ну суму проведених ремонтів будівель.                                                                                                                
Основнi засоби пiдприємства облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це активи, що: використовуються пiдприємством для основної дiяльностi, для здавання в оренду iншим компанiям, або для адмiнiстративних цiлей; якi передбачається використовувати протягом бiльше одного року; не передбачаються до перепродажу; здатнi приносити економiчнi вигоди в майбутньому; можуть бути надiйно оцiненi. В статтi "Основнi засоби" згiдно з МСБО 16 "Основнi засоби" наводиться валова балансова вартiсть основних засобiв (вартiсть основних засобiв пiсля вирахування суми накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi) на початок i кiнець звiтного перiоду. Для цiлей облiку та амортизацiї основнi засоби класифiкуються по групах основних засобiв: " Будинки, споруди та передавальнi пристрої; " Машини та обладнання; " Транспортнi засоби; " Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); Iншi основнi засоби; Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. Придбанi основнi засоби зараховуються на баланс за первiсною вартiстю. Основнi засоби приймаються до облiку в момент переходу до пiдприємства права власностi та вiдображаються на рахунку "Основнi засоби до вводу в експлуатацiю". При вводi в експлуатацiю основнi засоби переводяться на рахунок "Основнi засоби". Основнi засоби облiковуються по iсторичнiй вартостi придбання, з урахуванням необхiдних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставцi та податки, що не повернуться. Виготовленi власними силами об'єкти основних засобiв оцiнюються по фактичним прямим витратам на їх створення. ". Витрати збiльшують вартiсть основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом полiпшують продуктивнiсть основного засобу i/або збiльшують строк корисного використання основного засобу. Iншi витрати вiдображаються на рахунку прибуткiв та збиткiв в тому перiодi, в якому вони були понесенi.
Первісну вартість основних засобів  складає їх історична (фактична) собівартість. Амортизація основних засобів нараховувалась за прямолінійним методом виходячи із встановлених строків корисного використання об'єктів основних засобів.
Відомості про основні засоби наведені в таблиці.
№ п/п     Основні засоби   На  01.01.2014р    На
31.12.2014р           Відхилення
(+,-)
1.             Первісна вартість (тис.грн.)            15907      15959      +52
2.             Знос (тис.грн.)    6510        6830        +320
3.             Залишкова вартість (тис.грн.)         9397        9129        - 268
Переоцінка основних засобів протягом звітного періоду не проводилася
Протягом звітного періоду в структурі основних засобів відбулися наступні зміни:
- придбано основні  засоби вартістю                                     52 тис.грн.
- нараховано  амортизації в сумі                                           320 тис.грн.

Інші фінансові інвестиції на початок 2014 року становлять 12 тис.грн.; на кінець 2014 року-12 тис.грн.
Оцінка запасів, відображених в оборотних активах на дату балансу, здійснена Товариством згідно з вимогами МСБО 2 "Запаси" . Придбані запаси  зараховуються на баланс товариства за первісною вартістю. Готову продукцію  та незавершене виробництво відображають в фінансовому обліку та балансі за фактичною виробничою собівартістю. Оцінка вибуття запасів  здійснюється згідно наказу про облікову  політику.
В балансі станом на 01.01.2014 р. запаси відображені за первісною вартістю в сумі 6056 тис.грн. в т.ч.:
виробничі запаси                                    1787 тис.грн.
незавершене виробництво                     395 тис.грн.
готова продукція                                      2853 тис.грн.
товари                                                  1021 тис.грн.
У первiсну вартiсть запасiв включається: фактичнi суми, що сплаченi постачальнику, згiдно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальнi роботи; витрати по вiддiлу постачання; iншi витрати, що безпосередньо зв'язанi з придбанням запасiв. Витрати, не пов'язанi з придбанням запасiв, облiковуються на рахунках 91 i 92.
В балансі станом на 31.12.2014 р. запаси відображені за первісною вартістю в сумі 6363 тис.грн. в т.ч.:
виробничі запаси                                    2394 тис.грн.
незавершене виробництво                     551 тис.грн.
готова продукція                                      2433 тис.грн.
товари                                                  985 тис.грн.

Станом на 31.12.2014 року сума торгiвельної дебiторської заборгованостi, а також iншої поточної дебiторської заборгованостi облiковується за амортизованою собiвартiстю  згiдно з МСБО 39 та включає наступнi статтi:

1. Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)  1206 тис.грн.                       
2. Дебіторська заборгованість за розрахунками                                                                                                       
з бюджетом                                                                                  235 тис.грн.
3.за виданими авансами                                                        368 тис.грн.
4.із внутрішніх розрахунків                                                      12 тис.грн.
4. Інша поточна дебіторська заборгованість                          69 тис.грн.                           

Для цiлей бухгалтерського облiку до грошових коштiв вiдносяться грошi у будь-якiй формi: грошова готiвка, поточнi рахунки у банках, кошти в дорозi. До еквiвалентiв грошових коштiв вiдносяться короткостроковi (зi строком погашення не бiльше 3-х мiсяцiв), високолiквiднi вкладення, легко перетворюванi в заздалегiдь вiдому суму грошових коштiв, що пiддаються незначному ризику змiни їх вартостi, як, наприклад, чековi книжки i вклади по депозитах. Векселi, навiть короткостроковi, не є еквiвалентами грошових коштiв. Банкiвськi овердрафти включаються у позиковi кошти у складi поточних зобов'язань. Фiнансова звiтнiсть Товариства складається у нацiональнiй валютi України - гривнi, яка є функцiональною валютою. Стаття "Грошовi кошти та їх еквiваленти" включає суму грошових коштiв, а також вартiсть короткострокових високолiквiдних iнвестицiй, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiн вартостi, та наводиться в балансi в нацiональнiй валютi в сумi 160 тис. грн. на початок звiтного перiоду та 576 тис. грн. на кiнець звiтного перiоду, що включають у тому числi грошовi кошти в касi: 3 тис. грн. на початок та 2 тис. грн. на  кiнець звiтного перiоду.

Статутний капiтал Товариства на початок i на кiнець звiтного перiоду не змiнювався та становить 180 тис. грн. Капітал у дооцінках становить 1546 тис.грн. на початок та на кінець звітного періоду.
Додатковий капітал становить 67 тис.грн. на початок та на кінець 2014 року.
Резервний капітал становить 23 тис.грн. на початок та на кінець звітного року.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на  01.01.2014р. становить 7173 тис.грн.; на 31.12.2014р. дорiвнює 7479 тис. грн.
Зобов'язання - це заборгованiсть пiдприємства, яка виникла в результатi минулих подiй i погашення якої в майбутньому, як очiкується, приведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, що утворюють економiчнi вигоди. Зобов'язання відображаються у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi тiльки тодi, коли:  їх оцiнка може бути достовiрно визначена;  iснує вiрогiднiсть зменшення економiчних вигод в майбутньому в результатi їх погашення.
Оцiнка поточної кредиторської заборгованостi здiйснюється по первиннiй вартостi, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть - це зобов'язання пiдприємства, до яких входять довгостроковi та поточнi зобов'язання, забезпечення та ранiше непередбаченi зобов'язання, що не враховуються.

Довгострокові зобов"язання і забезпечення
Довгострокові кредити банків становлять на початок 2014 року 5125 тис.грн.; на кінець 2014 року-5487 тис.грн. -в т.ч.4068тис.грн.-кредитна угода №302.44651/FW302.1005 від 23.09.2014 року з ПАТ "ПроКредит Банк",термін погашення-22.09.2022р.;1413тис.грн.-кредитна угода №1.14-13 від 17.02.2014р. з ПАТ"Перший Український Міжнародний Банк",термін погашення 16.02.2017р.;6тис.грн. кредитна угода №2073-147 від 23.01.2013р з ПАТ "Дежавний ощадний банк України", термін погашення-22.01.2016р.

Довгострокові забезпечення становлять на початок 2014 року - 184 тис.грн.; на 31.12.2014 року - 12 тис.грн.

Поточні зобов"язання і забезпечення


Короткострокові кредити банків становлять на початок 2014 року 243 тис.грн.; на кінець 2014 року-661 тис.грн.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов"язанняит станом на початок та кінець 2014 року становить 69 тис.грн.
Сума торгiвельної та iншої кредиторської заборгованостi мiстить суми кредиторської заборгованостi за придбанi товари (послуги), а також iншої поточної кредиторської заборгованостi, що виникла в ходi нормального операцiйного циклу суб'єкта господарювання та включає наступнi статтi:.  Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги становить на початок звiтного перiоду 196 тис. грн., на кiнець - 471 тис. грн. Поточні зобов"язання з одержаних авансів - 1212 тис.грн. на початок року; 1458 тис.грн. на кінець року; Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (на початок - 370 тис. грн., на кiнець - 372 тис. грн.)  Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (на початок - 213 тис. грн., на кiнець - 166 тис. грн.)  Поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (на початок - 643 тис. грн., на кiнець - 465 тис. грн.).

Згiдно концептуальної основи МСФЗ у звiтi не повиннi наводитися данi про первiсну вартiсть та знос основних засобiв, про первiсну вартiсть та накопичену амортизацiю нематерiальних активiв та довгострокових бiологiчних активiв, про первiсну вартiсть та знос iнвестицiйної нерухомостi, про первiсну вартiсть та резерв сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги. Форма звiту "Баланс" передбачає наведення вище зазначених даних, тому така iнформацiя розкрита емiтентом. Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.
.

8.2 Примітки до Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік
Доходи пiдприємства визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризикiв, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i доход вiдповiдає усiм критерiям визнання у вiдповiдностi з МСБО 18.
Визначення та відображення в обліку доходів здійснюється відповідно до МСБО 18 "Дохід". Дохід від надання послуг  в фінансовому обліку відображається в момент його виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів і визначається виходячи із ступеня завершеності операцій надання послуг на дату балансу.
Правила взаємозалiку доходiв i витрат
Результати операцiй, якi не вiдносяться до основної дiяльностi Товариства, представляються шляхом взаємозалiку всiх доходiв i витрат, що виникають внаслiдок однiєї i тiєї ж операцiї. Результатом взаємозалiку доходiв i витрат є виникнення прибуткiв або збиткiв. Операцiї, доходи i витрати по яких пiдлягають взаємозалiку: - вибуття основних засобiв;  вибуття нематерiальних активiв;  позитивнi та негативнi курсовi рiзницi;  реалiзацiя валюти;  реалiзацiя фiнансових iнструментiв, призначених для торгiвлi;  реалiзацiя товарiв, призначених для перепродажу.


Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер адмiнiстративних витрат. Адмiнiстративнi витрати за звiтний перiод становлять 1955 тис. грн., в тому числi:зарплата-1140тис.грн.; нарахування на зарплату-425тис.грн.;телефон.обслугов.-186 тис.грн.;обслугов.банків-71тис.грн.; відрядження-16тис.грн.; канц..товари-56тис.грн.;нотаріальні послуги-16тис.грн.; інші послуги-45 тис.грн.
Згiдно з МСБО 1 розкриваємо додаткову iнформацiю про характер витрат на збут. Витрати на збут за звiтний перiод становлять 1059 тис. грн., в тому числi:зарплата і нарахування-485 тис.грн.; комісійна винагорода-450 тис.грн.; відрядження-21тис.грн.; пакувальні матеріали-20тис.грн.; інші послуги-83 тис.грн.

Iнших статей доходiв та витрат, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

8.3 Примітки до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік

Згiдно з МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" для звiтування про грошові потоки вiд операцiйної дiяльностi обраний прямий метод, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв (валових виплат грошових коштiв). Прямий метод надає iнформацiю, яка може бути корисною для оцiнки майбутнiх грошових потокiв i яку не можна отримати iз застосуванням непрямого методу. Згiдно з прямим методом, iнформацiю про основнi класи валових надходжень грошових коштiв i валових виплат грошових коштiв можна отримати з облiкових регiстрiв суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собiвартостi проданої продукцiї (дохiд у виглядi вiдсоткiв та подiбний дохiд, витрати на виплату вiдсоткiв та подiбнi витрати для фiнансової установи), а також iнших статей у звiтi про сукупнi доходи щодо змiн протягом перiоду в запасах i дебiторськiй та кредиторськiй заборгованостi вiд операцiйної дiяльностi, iнших не грошових статей та iнших статей, для яких вплив грошових коштiв є грошовими потоками вiд iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi. Непрямий метод, згiдно з яким прибуток чи збиток коригується вiдповiдно до впливу операцiй не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцiй iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi протягом звiтного року не було. Звiт про рух грошових коштiв надає iнформацiю, яка дає користувачам змогу оцiнювати змiни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фiнансовiй структурi (у тому числi лiквiднiсть та платоспроможнiсть), а також здатнiсть впливати на суми та строки грошових потокiв з метою пристосування до змiнюваних обставин та можливостей. Iнформацiя про грошовi потоки є корисною для оцiнки здатностi суб'єкта господарювання генерувати грошовi кошти та їх еквiваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделi для оцiнки та порiвняння теперiшньої вартостi майбутнiх грошових потокiв рiзних суб'єктiв господарювання. Вона також пiдвищує ступiнь зiставностi звiтностi про результати дiяльностi рiзних суб'єктiв господарювання, оскiльки запобiгає впливу рiзних пiдходiв до облiку однакових операцiй та подiй. МСБО 7 не надає чiтких вказiвок щодо класифiкацiї потокiв грошових коштiв з податкiв, що пiдприємство має у якостi податкового агента, що дiє вiд iменi третiх осiб у тому випадку, коли воно використовує прямий метод для представлення потокiв грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Згiдно МСБО 7, кожен з грошових потокiв вiд вiдсоткiв та дивiдендiв, отриманих i сплачених, розкривається окремо. Кожен з них класифiкується на послiдовнiй основi в будь-якi перiоди як операцiйна, iнвестицiйна або фiнансова дiяльнiсть.

Загальна сума вiдсоткiв, сплачених протягом звiтного перiоду, розкривається у звiтi про рух грошових коштiв незалежно вiд того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капiталiзується вiдповiдно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплаченi вiдсотки й                                                                  
отриманi вiдсотки та дивiденди, як правило, класифiкують для фiнансової установи як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi. Проте немає одностайної думки щодо класифiкацiї таких грошових потокiв для iнших суб'єктiв господарювання. Сплаченi вiдсотки й отриманi вiдсотки та дивiденди можна класифiкувати як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, оскiльки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифiкацiя сплачених вiдсоткiв та отриманих вiдсоткiв i дивiдендiв, вiдповiдно, як грошових потокiв вiд фiнансової та iнвестицiйної дiяльностi, тому що вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв або доходами вiд iнвестицiї. Сплаченi дивiденди можна класифiкувати як рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi, оскiльки вони є витратами на одержання фiнансових ресурсiв. Допустимою також є класифiкацiя сплачених дивiдендiв як компонента грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi для полегшення оцiнки користувачами фiнансової звiтностi здатностi суб'єкта господарювання сплачувати дивiденди з грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi. Таким чином, така класифiкацiя не суперечить П(с)БО та не пiдлягає коригуванню у даному звiтi. Грошовi кошти Товариства на 31.12.2014р. складаються  з коштiв в нацiональнiй валютi, що знаходяться в банку на поточних рахунках в сумi 576 тис. грн. у т. ч. у касi Товариства - 2 тис. грн. Разом грошових коштi в нацiональнiй валютi - 576 тис. грн. Згiдно МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" розкриваємо iнформацiю про полiтику, яку приймає суб'єкт господарювання для визначення складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть є основним видом дiяльностi Товариства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає, головним чином, як результат основної дiяльностi Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштiв вiд продажу товарiв та надання послуг; виплати грошових коштiв постачальникам товарiв та послуг; грошовi надходження вiд нагород рiзного характеру, комiсiйних зборiв, виплати грошових коштiв працiвникам та виплати за їх дорученням. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний перiод становить - 276  тис. грн.
Згiдно МСБО 7, лише витрати, наслiдком яких є визнаний актив у звiтi про фiнансовий стан, можуть бути класифiкованi як iнвестицiйна дiяльнiсть. Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Згiдно МСБО 7, грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає виплати грошових коштiв для придбання основних засобiв, нематерiальних активiв та iнших довгострокових активiв. Цi виплати охоплюють також тi, що пов'язанi з капiталiзованими витратами на розробки та будiвництво власними силами; надходження грошових коштiв вiд продажу основних засобiв, нематерiальних активiв, а також iнших довгострокових активiв; виплати грошових коштiв для придбання власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж виплати за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); надходження грошових коштiв вiд продажу власного капiталу або боргових iнструментiв iнших суб'єктiв господарювання, а також часток у спiльних пiдприємствах (iншi, нiж надходження за iнструменти, що визнаються як еквiваленти грошових коштiв або утримуються для дилерських чи торговельних цiлей); аванси грошовими коштами та позики, наданi iншим сторонам (iншi, нiж аванси i позики, здiйсненi фiнансовою установою); надходження грошових коштiв вiд повернення авансiв та позик (iнших, нiж аванси та позики фiнансової установи), наданих iншим сторонам; виплати грошових коштiв за ф'ючерсними i форвардними контрактами, опцiонами та контрактами "своп", окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або виплати класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть; та надходження грошових коштiв
вiд ф'ючерсних i форвардних контрактiв, окрiм випадкiв, коли такi контракти укладаються для дилерських чи торговельних цiлей або надходження класифiкуються як фiнансова дiяльнiсть. Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний перiод становить 410 тис. грн. (дохід). За звiтний рiк чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi (дохід) збільшився на 597 тис. грн.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi емiсiї цiнних паперiв, викупу власних акцiй, виплата дивiдендiв, погашення зобов'язань за борговими цiнними паперами. Згiдно МСБО 7 грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi включають надходження грошових коштiв вiд випуску акцiй або iнших iнструментiв власного капiталу; виплати грошових коштiв власникам для придбання або викупу ранiше випущених акцiй суб'єкта господарювання; надходження грошових коштiв вiд випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселiв, облiгацiй, iпотек, а також iнших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштiв для погашення позик; виплати грошових коштiв орендарем для зменшення iснуючої заборгованостi, пов'язаної з фiнансовою орендою. Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний перiод становить (288) тис. грн.(видаток). Залишок коштiв на кiнець року становить 576 тис. грн. У звiтному роцi залишок коштів збільшився на 416 тис. грн. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.


8.4 Примітки до  Звіту про власний капітал за 2014 рік

Згiдно з МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", звiт про змiни у власному капiталi включає таку iнформацiю: на 31.12.2014 чистий прибуток становить 306 тис. грн. Власний капiтал Товариства складається зi Статутного капiталу - 180 тис. грн. (змiн у звiтному роцi не вiдбулося), Капіталу у дооцінках в сумі 1546 тис.грн. на початок та на кінець 2014 року, Додаткового капіталу-67тис.грн. на початок та на кінець 2014 року, Резервного капіталу- 23 тис.грн. на початок та на кінець 2014 року, Нерозподiленого прибутку: 7173 тис. грн. - на початок звiтного року, 7479 тис. грн. - на кiнець звiтного року. Статутний капiтал Товариства ПАТ "Бібльос " не змiнювався у 2014 роцi. Зареєстрований статутний капiтал становить 180 тис. грн., який станом на 31.12.2014р. внесено в повному обсязi. Статутний капiтал Товариства подiлений на 360520 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,50 грн. Акцiонери товариства надiленi всiма правами, пов'язаними з акцiями та передбаченими законодавством України. Привiлей чи обмежень, пов'язаних з акцiями, в тому числi по розподiлу дивiдендiв та поверненню капiталу, немає. Iнших статей, якi є суттєвими, та пiдлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає. Iнших суттєвих змiн у фiнансових результатах i грошових потоках не вiдбулося.

9. Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.
Вартість чистих активів товариства визначена з урахуванням "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів товариств", які схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004р. №485.
Станом на 31.12.2014р.вартість чистих активів товариства становить 9295 тис.грн., що перевищує розмір статутного капіталу, який зазначений в установчих документах товариства та зареєстрований в установленому порядку. Тому розмір статутного капіталу не  підлягає коригуванню.

Відповідно до Цивільного кодексу України від 16.01.2003р.№435-ІУ (частина третя ст.155 ЦКУ) кожне акціонерне товариство по підсумках фінансово-господарського року повинне порівнювати розмір свого статутного капіталу з вартістю чистих активів товариства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов"язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку.
Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.
Таким чином, акціонерне товариство повинне постійно контролювати співвідношення розміру чистих активів та статутного капіталу, особливо якщо у Балансі підприємства мають місце збитки або неоплачений капітал.
Станом на 31.12.2014 р. чисті активи ПАТ "Бібльос "  складають:
№            Статті     31.12.2014р.
тис.грн.
1.             АКТИВИ             
1.1           Необоротні актив              11 542
1.2           Оборотні активи 8 829
1.3           Необоротні активи,утримувані
для продажу,та групи вибуття       0
1.4           Усього активів    20 371
2.             ЗОБОВ'ЯЗАННЯ              
2.1           Довгострокові зобов"язання і забезпечення             5 499
2.2           Поточні зобов'язання       5 577
2.3           Усього зобов'язань           11 076
3.             ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.3)       9 295
4.             СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі:      180
5.             Відхилення (рядок 3 - рядок 4)        9 115
Результат порівняння вартості чистих активів (9 295 тис.грн.) та статутного капіталу             (180 тис.грн.) свідчить по те , що вартість чистих активів Товариства  є більшою від його статутного капіталу(9 115 тис.грн.).
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів ПАТ "Бібльос" знаходиться в межах діючого законодавства.
10. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і визнаються частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звітності.
Аудитор не отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова звітність була суттєво викривлення у зв'язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії.


11.  Виконання значних правочинів

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення
товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо
ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої  річної фінансової звітності.
Товариство у 2014 році відповідно до ст.70 Закону України "Про акціонерні товариства" не мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності.)

На підставі  наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство  дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинів.

12. Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  вимогам законодавства

Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядова  рада  акціонерного  товариства  може прийняти  рішення  щодо запровадження в товаристві  посади внутрішнього аудитора (створення служби  внутрішнього  аудиту). Наглядова рада за пропозицією голови  наглядової  ради  у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та інвесторами.
Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати  Закону України "Про акціонерні товариства".
Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у Товаристві голова наглядової ради.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо:
відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту,
достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного управління у розділі "Інформація про стан корпоративного управління" річного звіту акціонерного товариства.
Станом на 31.12.2014 року акціями товариства володіли 3374 акціонерів.
Формування складу органів корпоративного управління ПАТ "Бібльос"    здійснюється відповідно до:розділу 6 Статуту, затвердженого 12.05.2011 року;
рішення загальних зборів акціонерного товариства (протокол №16 від 12.05.2011 року).
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

загальні збори акціонерів,
наглядова рада,
генеральний директор.
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (протокол №16 від 12.05.2011 року).
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту - не рідше одного разу на квартал.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався наглядовою радою. 
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ "Бібльос", вважає за необхідне зазначити наступне:
Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПАТ "Бібльос" таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав  змоги зосередити у своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ "Бібльос". Систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" можна зробити висновок:
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту, наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів                                                                   
корпоративного управління та результати їх функціонування.
13. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства


Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища", аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб'єкта господарювання, які на думку аудитора можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання,                                                                                                                                                          
структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності ПАТ "Бібльос" наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ПАТ "Бібльос",  включає наступні складові:
стратегія та мета ризик - менеджменту;

управління ризиками;
загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;
джерела та механізми контролю за ризиками;
аналіз ризиків.
Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ "Бібльос" визначає наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює генеральний директор.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ "Бібльос" внаслідок шахрайства.14. Основні відомості про аудиторську фірму
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Львівський аудит" (код ЄДРПОУ: 23273456, зареєстрована виконавчим комітетом Львівської міської ради 30.08.1995р.), яка здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 1287, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 100 від 30.03.2001 р., рішенням Аудиторської палати України від 24.02.2011р. №228/4 термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.02.2016р.; сертифікат аудитора Малюци Л.Г.: серія А № 000420 від 30.11.1995р., дію сертифіката продовжено: 28.01.2000р.; 27.01.2005р. ;29.10.2009р.; 26.09.2014р.№300/2 до 30.11.2019р.; реєстраційний № 3282; Свідоцтво про відповідність системи контролю якості згідно рішення Аудиторської палати України №257/4 від 27.09.2012р.
Місцезнаходження: 79058 Львів, Замарстинівська,83а.
Тел. 0673102417.
Договір № 04/02 від 04.02.2015 р.
Аудиторська перевірка проводилась з 20.04.2015р. по 29.04.2015р. .
Аудитор  (сертифікат №006905)                                  Калинів С.А.
Директор
ТзОВ Аудиторська фірма
"Львівський аудит"                                                        Малюца Л.Г.

29.04.2015р.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

0

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери 

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так (*)

Ні (*)

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так (*)

Ні (*)

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

2

Кількість представників держави

Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

5

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інше (запишіть)

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

1

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X

Положення про наглядову раду 

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства 

X

Положення про порядок розподілу прибутку 

X

Інше (запишіть) 

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?

Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?

Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

законодавчі вимоги

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?

Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

укажіть яким чином його оприлюднено:

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


коди

Дата (рік, місяць, число)

15

01

01

Підприємство

Публічне акцiонерне товариство "Львiвська фабрика паперово-бiлових виробiв "Бiбльос"

за ЄДРПОУ

02470371

Територія

за КОАТУУ

4610136900

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Виробництво паперових і канцелярських виробів

за КВЕД

17.23.

Середня кількість працівників, осіб (1)

195

Адреса, телефон:

79013, Львівська, Франкiвський, Львiв, Японська, 7 (032) 235-07-10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

На 31.12.2014

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

3

3

7

первісна вартість

1001

19

22

19

накопичена амортизація

1002

(16)

(19)

(12)

Незавершені капітальні інвестиції

1005

2111

1684

1840

Основні засоби

1010

8973

9397

9270

первісна вартість

1011

15131

15907

15033

знос

1012

(6158)

(6510)

(5763)

Інвестиційна нерухомість

1015

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

24

12

24

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

11111

11096

11141

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7291

6056

6878

- виробничі запаси

1101

1674

1787

1242

- незавершене виробництво

1102

477

395

584

- готова продукція

1103

4183

2853

4292

- товари

1104

957

1021

760

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

770

1588

2416

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

1130

243

123

0

з бюджетом

1135

0

102

116

- у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

7

5

10

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

47

205

122

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

30

160

84

- готівка

1166

2

3

1

- рахунки в банках

1167

28

157

83

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

- в резервах довгострокових зобов'язань

1181

0

0

0

- в резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

- в резервах незароблених премій

1183

0

0

0

- в інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

8388

8239

9626

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

19499

19335

20767

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

180

180

180

Капітал у дооцінках

1405

1546

1546

1613

Додатковий капітал

1410

67

67

0

- емісійний дохід

1411

0

0

0

- накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

23

23

23

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

6220

7173

5584

Неоплачений капітал

1425

0

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

0

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

8036

8989

7400

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов'язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

5125

8227

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

184

184

0

- довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

- благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви

1530

0

0

0

- резерв довгострокових зобов'язань

1531

0

0

0

- резерв збитків або резерв належних виплат

1532

0

0

0

- резерв незароблених премій

1533

0

0

0

- інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

184

5309

8227

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

6996

243

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями

1610

69

69

69

товари, роботи, послуги

1615

954

196

2061

розрахунками з бюджетом

1620

450

370

601

- у тому числі з податку на прибуток

1621

90

0

0

розрахунками зі страхування

1625

152

213

227

розрахунками з оплати праці

1630

301

643

684

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

859

1212

11

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

1453

2042

1133

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

45

49

354

Усього за розділом IІІ

1695

11279

5037

5140

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

19499

19335

20767

(1) Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Примітки:

Протягом звітного періоду в структурі основних засобів відбулися наступні зміни:
- придбано основні  засоби вартістю                                     776 тис.грн.
- нараховано  амортизації в сумі                                           352 тис.грн.

Керівник

Свистун Ярослав Романович

Головний бухгалтер

Хрущ Ольга Іванівна

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.05.04  (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXV


 

Last Updated on Friday, 29 May 2015 13:08